การจ่ายเงินไว้ข้างหน้า - A moving story from Thailand

พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นที่นับถือโดยอาสาสมัคร พวกเขาเป็นชาวพุทธ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นที่นับถือโดยอาสาสมัคร พวกเขาเป็นชาวพุทธ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันนี้นะ

Views: 56

Comment

You need to be a member of Atheist Nexus to add comments!

Join Atheist Nexus

© 2015   Atheist Nexus. All rights reserved. Admin: Richard Haynes.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service